Condicions Generals

CONDICIONS GENERALS

 

Tots els preus indicats a les nostres Condicions Generals són sense impostos aplicats.

 

PRESSUPOST / COMANDA

La sol·licitud d’un pressupost per part del client no implica formalitzar una comanda i, per tant, la reserva de cap material.

Per a serveis amb transport, la comanda mínima de material és de 250 € (transport a part)

Per formalitzar una comanda és necessària l’acceptació del pressupost mitjançant comunicació fefaent per part del client, per qualsevol de les vies que en cada moment tingui habilitades Tot Hostalería BCN S.L. També caldrà que el client compleixi amb les condicions de pagament i dipòsit establertes al pressupost. Tot Hostaleria BCN S.L. es reserva el dret de no fer el servei en cas d’incompliment d’aquesta obligació de pagament.

Excepte pacte exprés amb el client, els serveis de recollida i/o lliurament de material indicats a la comanda es realitzaran sempre dins de l’horari laboral de Tot Hostalería BCN, S.L. En cas que els serveis s’hagin de fer fora d’aquest horari, a la comanda del client quedaran reflectits els imports derivats d’honoraris de nocturnitat, de festivitat i/o de qualsevol altre cost incorregut en la comanda tancada amb el client.

El servei de transport no està inclòs al preu de lloguer del material. Aquest servei s’haurà de sol·licitar expressament, indicant data de l’esdeveniment, lloc de lliurament i recollida, horaris, i si és el cas, dificultats d’accés (escales, gespa, zones no transitables per vehicles, rampes, desnivells…) El valor dels ports indicat a el pressupost és estimat, qualsevol dificultat no notificada pot comportar una variació en limport a facturar respecte al valor pressupostat.

Els serveis de muntatge, desmuntatge i/o embalatges no estan inclosos al preu de lloguer de material. Aquests serveis hauran de sol·licitar-se expressament i el seu valor serà reflectit al pressupost com una estimació. Qualsevol dificultat no notificada pot comportar una variació en limport a facturar respecte al valor pressupostat.

L’acceptació d’una comanda per part del client implica que coneix, accepta sense reserves i queda obligada per aquestes Condicions Generals.

 

DISPONIBILITAT / RESERVA DE MATERIAL

L’acceptació del pressupost comportarà la reserva del material sol·licitat pel client durant la data o les dates acordades per a la realització de l’esdeveniment. Tot Hostaleria BCN S.L. elevarà el pressupost a comanda després de confirmar la disponibilitat del material sol·licitat pel client.

Tot Hostaleria BCN, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte de la disponibilitat i subministrament del material si aquesta es veiés afectada per causes de força major tant pròpies (com a dany, pèrdua, robatori de material, …) com alienes (vagues, mesures imposades per qualsevol govern o organisme competent, desastres naturals, incidències en el trànsit, retards en els lliuraments dels proveïdors…) Si es produeix alguna d’aquestes circumstàncies, Tot Hostalería BCN S.L. podrà oferir un material alternatiu similar al sol·licitat o, si l’esdeveniment no es pot fer, la devolució de les quantitats abonades pel client.

A menys de 96 hores de la data/hora sol·licitada para a l’entrega del material:

Per a les sol·licituds de modificació del servei a la baixa, TOT HOSTELERÍA BCN, SL podrà aplicar un cost del 5% (amb un mínim de 80 €) a fi de cobrir els sobrecostos corresponents al desmuntatge de les comandes ja preparades per retirar el material sobrant.
Per a les sol·licituds de modificació del servei a l’alça, es meritarà el cobrament d’un import addicional segons els canvis sol·licitats.

SOL·LICITUD I DEVOLUCIÓ DE DIPÒSIT

La contractació d’un servei requerirà el dipòsit d’una quantitat en concepte de garantia per cobrir danys i/o pèrdues del material llogat durant la celebració de l’esdeveniment sol·licitat pel client.

Aquest dipòsit es tornarà al client una vegada comprovat i revisat el material per part de Tot Hostelería BCN SL sota les premisses següents:

Que no quedin deutes pendents del client per aquest o altres serveis ja realitzats. En aquest cas es podrà retenir fins al total del deute com a garantia de pagament.
Que el material es rebi sense tares ni faltes. En aquest cas es procediria a la devolució íntegra del dipòsit.
Si hi ha material faltant o que es trobe en un estat que no permeta ser llogat novament, es detraurà del dipòsit l’import corresponent al valor del material afectat segons les nostres tarifes de reposició vigents.
En cas que l’import corresponent al valor del material faltant o en mal estat superi l’import del dipòsit facilitat pel client, la part que excedeixi el dipòsit serà factura al client segons les tarifes de reposició vigents.

FORMA DE PAGAMENT

Excepte acord escrit entre el client i Tot Hostalería, la forma de pagament per defecte és la següent:

50% del pressupost de lloguer en concepte de reserva de material a la formalització de la comanda.
Dipòsit + 50% restant del pressupost de lloguer fins a 15 dies abans de la realització del servei.
Els pagaments es podran realitzar per qualsevol de les vies que a cada moment tingui habilitades Tot Hostalería BCN S.L. En el cas de pagament per transferència bancària indicar com a referència de la mateixa el número de pressupost i/o comanda.

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

Tot Hostaleria BCN, S.L. podrà facturar la totalitat de la comanda si la sol·licitud de cancel·lació es produeix a menys de 96 hores de la data de lliurament del material en concepte de despeses de gestió, reserva de material i compensació per pèrdua doportunitat. En no realitzar-se el servei, el dipòsit avançat pel client li serà retornat.

Per cancel·lacions entre 1 mes i 96 hores abans de l’esdeveniment, Tot Hostelería BCN, S.L. tornarà els imports avançats pel client amb l’excepció de fins al 25% de l’import del servei que es facturarà en concepte de despeses de gestió, reserva de material i compensació per pèrdua d’oportunitat.

 

LLIURAMENT DE MATERIAL

Per al lliurament del material un responsable en representació del client comprovarà que es rep tot el producte sol·licitat i que aquest es lliura net i llest per al seu ús. Aquest responsable donarà el vistiplau a l’operació de lliurament i, una vegada autoritzat pel client, no s’acceptarà cap reclamació per aquest concepte. En el cas que no hi hagués persona responsable per part del client, s’entendrà que aquest accepta implícitament que el material s’ha lliurat complet i en perfecte estat d’ús pel que no s’acceptarà cap reclamació per aquest concepte.

En cas que es produeixin incidències en el lliurament (esperes, canvis d’ubicació, modificacions en les condicions pactades), que siguin per causa aliena a Tot Hostalería BCN, S.L., es podrà facturar al client els costos derivats (hores addicionals, hores nocturnes, hores festives i/o qualsevol altre cost incorregut i no previst a la comanda tancada amb el client)

En els lliuraments i les devolucions gestionades directament pel client (amb transport aliè a Tot Hostelería BCN SL), només es lliurarà el material si el vehicle del client és adequat a les necessitats del producte a transportar. En cas de dubte podeu consultar amb l’equip de Tot Hostalería BCN SL perquè us puguem aconsellar.

 

RESPONSABILITAT DEL CLIENT

Un cop lliurat el material al client aquest quedarà sota la seva responsabilitat davant de robatori, pèrdua o dany (com taques, cremades, trencaments, deixar el material a la intempèrie, …) Tot material que falti o no pugui ser llogat en futurs serveis es facturarà segons les nostres tarifes vigents de reposició darticles.

Es prohibeix expressament el subarrendament o transferència a tercers del material subministrat sense autorització expressa de Tot Hostelería BCN, S.L.

Tot Hostaleria BCN, S.L. no acceptarà cap responsabilitat si el material subministrat, mentre estigui en possessió del client, es fa servir d’una manera inadequada, negligent o fora del propòsit per al qual està destinat.

Mentre els articles subministrats estiguin en possessió del client, Tot Hostelería BCN, S.L. els cedeix el dret d’ús però en conserva en tot moment la propietat.

 

DEVOLUCIÓ DE MATERIAL

Tant si el material el recull Tot Hostalería BCN, S.L. a les instal·lacions del client, com si aquest el retorna a les instal·lacions de Tot Hosteleria BCN, S.L., el material serà comptat per personal de Tot Hosteleria BCN, S.L. i s’emetrà un informe que haurà de signar un responsable en representació del client. En aquest document quedaran reflectits les pèrdues i/o desperfectes del material llogat (inclòs l’embalatge subministrat). En cas que no hi hagués persona responsable per part del client, s’entendrà que aquest accepta implícitament les pèrdues i/o desperfectes que, si n’hi ha, Tot Hostalería BCN S.L. presenti.

Si per raons operatives i sota exprés acord amb el client, tot o una part del material retornat no es pot comptar i comprovar al lloc de l’esdeveniment, aquest accepta implícitament les pèrdues i/o desperfectes que, si n’hi ha, Tot Hostalería BCN S.L. presenti.

La responsabilitat en l’ús i el deure de tenir cura del producte llogat exigida al client es considerarà extingida quan el material tornat és revisat, rentat, preparat per al seu nou ús i el client és informat de les pèrdues i/o desperfectes trobats.

En cas que es produeixi una demora en la recollida per causa aliena a Tot Hostalería i que aquesta no sigui deguda a causa de força major, es podrà facturar al client els costos derivats de retards, horaris de nocturnitat, horaris de festivitat i/ o qualsevol altre cost incorregut i no previst a la comanda tancada amb el client. De la mateixa manera, els retards en la devolució del material, per part del client, comportarà el cobrament d’una indemnització que es calcularà en funció dels dies de demora.

 

SUBCONTRACTACIÓ

Tot Hostaleria BCN,S.L. es reserva el dret de subcontractar persones i/o empreses per a la realització dels serveis contractats pel client si per raons operatives així es requereixen. En tot cas, actuaran sempre en nom de Tot Hostalería BCN, S.L. sota la nostra responsabilitat i supervisió.

 

JURISDICCIÓ

Si alguna estipulació o estipulacions d’aquestes Condicions Generals fos considerada nul·la, il·legal o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de les restants no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació per aquest motiu.

 

Per a qualsevol dubte, qüestió o discrepància suscitada per la interpretació o execució de les presents Condicions Generals, les parts, amb renúncia al seu propi fur, acorden sotmetre’s als tribunals de Barcelona.